Všeobecné podmínky a GDPR

Všeobecné podmínky členství v organizaci Jemnou cestou, z.ú. 

Členství v MINI judo a Judo Hradec nad Moravicí.

 1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství (dále také „VPČ“) je upravit práva a povinnosti plynoucí z členství v organizaci mezi členem (dítětem), zákonným zástupcem dítěte na straně jedné a zapsaným ústavem Jemnou cestou, z.ú. (dále také „JC“)  IČ: 064 31 313 na straně druhé.
 2. Odesláním přihlášky zákonný zástupce potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat, zároveň potvrzuje, že s jejich obsahem přiměřeně seznámil přihlášené dítě.
 3. Členství v JC vzniká odesláním přihlášky spolu s uhrazením členských příspěvků za předem stanovené období.
 4. Zákonný zástupce také vyslovuje svůj souhlas s případným přihlášením svého dítěte do Českého svazu juda o.s., IČ: 005 37 560. Členství v Českém svazu juda je nutné pro případnou účast člena na oficiálních turnajích.
 5. Po dohodě s trenérem je možno zapsat dítě do evidence bratrského oddílu TJ Judo Slezan a docházet na tréninky  na adrese Boženy Němcové 20, Opava. Zákonný zástupce tímto souhlasí s uvedením osobních údajů oddílu TJ Judo Slezan Opava.
 6. Členské příspěvky je třeba uhradit vždy nejpozději 7 dní po obdržení informačního emailu ohledně platby.
 7. Vrácení části členských příspěvků je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci na základě předložení lékařské zprávy.
 8. Trenér má v průběhu celého roku nárok na zrušení maximálně dvou lekcí ze zdravotních nebo rodinných důvodů. Pro každou další zrušenou lekci bude předem stanovena náhradní hodina nebo budou vráceny peníze. 
 9. Při zrušení lekcí z důvodu zákazu vyšší moci (reakce na „koronakrizi“ v roce 2020) příspěvky nebude možné vracet, ale lekce budou nahrazeny v co nejvyšší možné míře. Komu tato varianta vyhovovat nebude, bude možnost individuální domluvy na převodu poměrné části příspěvků na další školní rok.
 10. V případě absence člena na lekci nevzniká nárok na vrácení peněz. Pokud je to v daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem.
 11. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, zákonný zástupce bude vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu či sms zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, může toto jednání vést k vyloučení dítěte z tréninku.
 12. Členské příspěvky v JC nezahrnují úrazové pojištění.
 13. Na všem ostatním se dá vždy přátelsky dohodnout s trenérem. 🙂

Zpracování a evidence osobních údajů v souvislosti s GDPR: 

1. Zákonný zástupce dítěte odesláním přihlášky dává souhlas ke shromáždění a zpracování osobních údajů dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, rodné číslo, telefon, email, pro účely členství v JC a případného využití pro komunikaci mezi JC a zákonným zástupcem, a to po celou dobu trvání členství a následně po dobu 2 let. Výše uvedený souhlas je možné po ukončení členství dítěte v JC kdykoliv předčasně odvolat emailovým oznámením doručeným na adresu daniel.tatarin@gmail.com.

2. Zpracování osobních údajů bude probíhat v elektronické formě a zpracovatelem bude Jemnou cestou, z.ú., IČ: 06431313 a v případě, že se dítě bude účastnit oficiálních turnajů, také Český svaz juda o.s., IČ: 005 37 560 a TJ Judo Slezan Opava IČ:  42869196

3. Zákonný zástupce uděluje souhlas se zanesením výše specifikovaných osobních údajů do Centrální evidence Českého svazu juda a s případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se směrnicemi ČUS a MŠMT pro případnou žádost o finanční či jinou podporu.

4. Zákonný zástupce dítěte se může kdykoliv informovat o rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů, stejně jako může žádat o opravu nebo odstranění nesprávných údajů.

5. Zákonný zástupce uděluje souhlas s příležitostným pořizováním fotografií dítěte v průběhu tréninků a turnajů a jejich případným uveřejněním v rámci oficiální internetové prezentace JC (facebook, web, instagram).

Zdravotní způsobilost:

Zákonný zástupce potvrzuje odesláním přihlášky, že jím přihlašované dítě nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a zavazuje se JC bezodkladně informovat v případě, že dojde ke změně.

Přítomnost rodičů na tréninku:

Zákonný zástupce bere na vědomí, že z důvodu prevence narušování tréninku nemají rodiče povolen vstup do tělocvičny s výjimkou ukázkových hodin. Rodiče budou mít povolen vstup do tělocvičny jen výjimečně (při strachu dítěte z nového prostředí, po dlouhé absenci, atd. ) po předchozí domluvě s trenérem. Je možno také se domluvit s trenérem na vstupu na hodinu jako divák, ale prosím, berte na vědomí, že vždy bude povolen vstup pouze rodičům jednoho dítěte z důvodu narušování hodiny při větším počtu diváků v místnosti.

Vyloučení dítěte z tréninku:

 1. Trenér má právo vyloučit dítě z tréninku (neplatí pro MINI judo), pokud nedodržuje pokyny trenéra, nebo jiným způsobem narušuje průběh tréninku. (narušující dítě bude odvedeno zpět do družiny, do školního klubu nebo domů (platí pouze pro starší věk)).
 2. Nepříčetné děti v MINI judu budou při tréninku vykázány k sezení v koutě. Při opakovaném neřešitelném narušování hodiny budou děti po domluvě s učitelem a s rodičem požádány o odložení kurzu na další rok. Ze strany trenéra bude vždy podáno vysvětlení proč je dítěti doporučený odklad s tréninkem.
 3. V krajních případech opakovaného narušování jednotlivých tréninků má právo ředitel Jemnou cestou, z.ú. člena vyloučit nadobro.