Všeobecné podmínky a GDPR

Všeobecné podmínky členství v organizaci Jemnou cestou, z.ú. 

Členství v MINI judo a Judo Hradec nad Moravicí.

 1. Účelem těchto Všeobecných podmínek členství (dále také „VPČ“) je upravit práva a povinnosti plynoucí z členství v organizaci mezi členem (dítětem), zákonným zástupcem dítěte na straně jedné a zapsaným ústavem Jemnou cestou, z.ú. (dále také „JC“)  IČ: 064 31 313 na straně druhé.
 2. Odesláním přihlášky zákonný zástupce potvrzuje, že se s těmito podmínkami seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat, zároveň potvrzuje, že s jejich obsahem přiměřeně seznámil přihlášené dítě.
 3. Členství v JC vzniká odesláním přihlášky spolu s uhrazením členských příspěvků za předem stanovené období.
 4. Zákonný zástupce také vyslovuje svůj souhlas s případným přihlášením svého dítěte do Českého svazu juda o.s., IČ: 005 37 560. Členství v Českém svazu juda je nutné pro případnou účast člena na oficiálních turnajích.
 5. Po písemné či osobní dohodě s trenérem je možno zapsat dítě do evidence bratrského oddílu TJ Judo Slezan Opava a docházet na tréninky na adrese Boženy Němcové 20, Opava. Zákonný zástupce tímto souhlasí s uvedením osobních údajů oddílu TJ Judo Slezan Opava.
 6. Fakturu za objednané služby je třeba uhradit vždy nejpozději 14 dní po registraci přes registrační formulář.
 7. Vrácení části členských příspěvků je možné pouze z důvodu dlouhodobé nemoci (více než 5 týdnů nepřetržitě)  na základě předložení lékařské zprávy. Popřípadě je možno převést poplatek na další platební období formou slevového kuponu.
 8. Při zrušení lekcí z důvodu zákazu vyšší moci příspěvky není možné vracet, ale lekce budou nahrazeny v co nejvyšší možné míře. Komu tato varianta vyhovovat nebude, bude možnost individuální domluvy na převodu poměrné části příspěvků na další školní rok.
 9. Cena lekce je 120 Kč. V každém čtvrtletí proběhne vždy minimálně 10 lekcí. V případě nedodržení počtu lekcí z naší strany bude rodiči poskytnut slevový kupon k ponížení částky na další platební období, popřípadě vrácena částka na účet.
 10. V případě absence člena na lekci nevzniká nárok na vrácení peněz. Pokud je to v daném působišti možné, lze si danou lekci nahradit po předchozí dohodě s trenérem.
 11. V případě, že nebude členský příspěvek uhrazen řádně a včas, zákonný zástupce bude vyzván k úhradě dlužné částky prostřednictvím e-mailu či sms zprávou. Pokud ani poté nebude členský příspěvek v přiměřené lhůtě uhrazen, může toto jednání vést k vyloučení dítěte z tréninku.
 12. Členské příspěvky v JC nezahrnují úrazové pojištění.
 13. Na všem ostatním se dá vždy přátelsky dohodnout s trenérem / organizátorem akcí (Jemnou cestou, z.ú.)

Přivádění dětí na lekce a vyzvedávání dětí po lekci: 

 1. Děti cvičící v kroužku MINI judo přímo v Mateřské škole rodič přivádí klasicky do své třídy odkud děti na trénink vyzvedává trenér – od té doby za ně zodpovídá – a po skončení lekce opět odvádí do příslušné třídy a předává do zodpovědnosti učitelky MŠ.
 2. Děti cvičící v kroužku MINI judo mimo MŠ (Tělocvična Kravaře Kouty, Matiční dům Opava) přivádí rodič až do tělocvičny, kde děti přebírá trenér a zde za ně zodpovídá, nikoliv už v prostoru šaten. Po skončení času lekce trenér pouští děti do šatny, kde je opět přebírá rodič.
 3. Děti cvičící v JUDO Hradec nad Moravicí, které chodí do družiny, vyzvedává příslušný trenér přímo v družině (ve školním klubu), přivádí je na lekci a poté odvádí zpět do družiny (platí pouze pro pondělí). Ve čtvrtek po skončení lekce se děti již do družiny nevrací, protože v čase konce lekce je družina zavřená (16:00) a odchází domů nebo si je přebírá rodič. Ostatní děti, které nejsou členy Základní školy Hradec chodí přímo na trénink zadním vchodem u víceúčelové haly. Převlékají se v šatně. Trenér za tyto děti zodpovídá pouze v čase lekce a pouze v pohybovém sále, kde probíhá lekce.

Zpracování a evidence osobních údajů v souvislosti s GDPR: 

1. Zákonný zástupce dítěte odesláním přihlášky dává souhlas ke shromáždění a zpracování osobních údajů dítěte v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, telefon, email, pro účely členství v JC a případného využití pro komunikaci mezi JC a zákonným zástupcem, a to po celou dobu trvání členství. Výše uvedený souhlas je možné po ukončení členství dítěte v JC kdykoliv předčasně odvolat emailovým oznámením doručeným na adresu daniel@jemnoucestou.cz.

2. Zpracování osobních údajů bude probíhat v elektronické formě a zpracovatelem bude Jemnou cestou, z.ú., IČ: 06431313 a v případě, že se dítě bude účastnit oficiálních turnajů, také Český svaz juda o.s., IČ: 005 37 560 a TJ Judo Slezan Opava IČ:  42869196. K osobním údajům má rovněž přístup vedoucí trenér konkrétního střediska, kde bude dítě cvičit. Dále účetní kancelář Dasoli IČ: 06923275, jenž zpracovává účetní doklady pro organizaci JC.

3. Zákonný zástupce uděluje souhlas se zanesením výše specifikovaných osobních údajů do Centrální evidence Českého svazu juda a s případným poskytnutím osobních údajů České unii sportu (dále „ČUS“) a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) v souladu se směrnicemi ČUS a MŠMT pro případnou žádost o finanční či jinou podporu.

4. Zákonný zástupce dítěte se může kdykoliv informovat o rozsahu a způsobu zpracování svých osobních údajů, stejně jako může žádat o opravu nebo odstranění nesprávných údajů.

5. Zákonný zástupce uděluje souhlas s příležitostným pořizováním fotografií dítěte v průběhu tréninků a turnajů a jejich případným uveřejněním v rámci oficiální internetové prezentace JC (facebook, web www.jemnoucestou.cz, instagram).

Zdravotní způsobilost:

Zákonný zástupce potvrzuje odesláním přihlášky, že jím přihlašované dítě nemá od lékaře nařízené žádné pohybové omezení a zavazuje se JC bezodkladně informovat v případě, že dojde ke změně.

Přítomnost rodičů na tréninku:

Zákonný zástupce bere na vědomí, že z důvodu prevence narušování tréninku nemají rodiče povolen vstup do tělocvičny s výjimkou ukázkových hodin. Rodiče budou mít povolen vstup do tělocvičny jen výjimečně (při strachu dítěte z nového prostředí, po dlouhé absenci, atd. ) po předchozí domluvě s trenérem. Je možno také se domluvit s trenérem na vstupu na hodinu jako divák, ale prosím, berte na vědomí, že vždy bude povolen vstup pouze rodičům jednoho dítěte z důvodu narušování hodiny při větším počtu diváků v místnosti.

Vyloučení dítěte z tréninku:

 1. Trenér má právo vyloučit dítě z tréninku (neplatí pro MINI judo), pokud nedodržuje pokyny trenéra, nebo jiným způsobem narušuje průběh tréninku. (narušující dítě bude odvedeno zpět do družiny, do školního klubu nebo bude vyzváno pouze k přihlížení na chod lekce a po skončení vše bude projednáno s rodičem).
 2. Při opakovaném neřešitelném narušování hodiny budou děti po domluvě s učitelem a s rodičem požádány o odložení kurzu na další rok. Ze strany trenéra bude vždy podáno vysvětlení proč je dítěti doporučený odklad s tréninkem.
 3. V krajních případech opakovaného narušování jednotlivých tréninků má právo ředitel Jemnou cestou, z.ú. člena vyloučit nadobro.

 Závěrečná ustanovení: 

1. Odesláním přihlášky členství v JC zájemce o členství v JC potvrzuje, že se s VPČ podrobně seznámil, vyslovuje s nimi souhlas a zavazuje se je bezpodmínečně dodržovat.

2.Zákonný zástupce odesláním přihlášky jim zastoupeného dítěte potvrzuje, že s obsahem VPČ přiměřeně seznámil přihlášené dítě.

3. Tyto podmínky jsou účinné od 1.9.2022